Shareholder Services

IR Contacts

In China

Tian Ruixiang Holdings Ltd.

Zhe Wang

Tel: +86-135-0120-5319

Email: wangzhe@tianrx.com


In the United States

Tony Tian, CFA

Weitian Group LLC

Email: ttian@weitianco.com

Phone: +1-732-910-9692