Shareholder Services

IR Contacts

In China

Tian Ruixiang Holdings Ltd.

Zhe Wang

Tel: +86-135-0120-5319

Email: wangzhe@tianrx.com